Palmer, Tom G.

Palmer, Tom G.

Tom Gordon Palmer là một tác giả và lý thuyết gia theo trường phái tự do (libertarian), nghiên cứu viên cao cấp của Viện Cato và Phó Chủ tịch phụ trách các chương trình quốc tế của Atlas Network. Ông là người có ảnh hưởng lớn trong cuộc vận động tư tưởng kinh tế tự do tại Đông Âu những năm 80 và đầu 90 thông qua các chuyến thăm, các bài giảng và hỗ trợ dịch thuật các tác phẩm của Ludwig von Mises, Friedrich Hayek và Milton Friedman sang nhiều ngôn ngữ Đông Âu.

TIỂU SỬ