Kinh tế học thể chế: Quá khứ và hiện tại

Kinh tế học thể chế: Quá khứ và hiện tại

Tài liệu sách: File Audio File PDF

Trong bài nghiên cứu này, tác giả tập trung xem xét kinh tế học thể chế theo nghĩa nguyên bản của nó và từ thời điểm mà nó xuất hiện như một phong trào mang bản sắc riêng trong làng kinh tế học Mỹ. Tác giả khảo sát một cách tóm lược nguồn gốc của trào lưu này, điều gì đã mang đến cho nó động lực ban đầu và sự hấp dẫn, những đóng góp của trào lưu này và điều gì đã xảy ra với nó.Qua bài tiểu luận, chúng ta hiểu rõ hơn về ý nghĩa của học phái thể chế luận trong làng kinh tế học Mỹ đối với những người đã (và vẫn) tham gia trào lưu này, và sẽ cho phép chỉ ra một số mối liên kết cũng như điểm khác biệt với các học phái “ thể chế luận” khác.