DeAngelis, Corey A.

DeAngelis, Corey A.

Corey A. DeAngelis là một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Giáo dục Tự do của Viện Cato Institute. Ông cũng đồng thời là Giám đốc Chương trình School Choice thuộc Quỹ Reason Foundation. Corey có bằng tiến sĩ về chính sách giáo dục tại University of Arkansas, cử nhân Quản trị kinh doanh và Thạc sĩ kinh tế tại University of Texas in San Antonio. Ông có nhiều bài viết trên các tờ báo Wall Street Journal, USA Today, New York Post, The Hill, Washington Examiner và Education Next.

TIỂU SỬ