Những khuyến nghị về tái cấu trúc lĩnh vực đầu tư công ở Việt Nam

Những khuyến nghị về tái cấu trúc lĩnh vực đầu tư công ở Việt Nam

Tài liệu sách: File Audio File PDF

Tìm hiểu thực trạng về đầu tư công của Việt Nam xứt yêu cầu chống lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng thành một yêu cầu cấp thiết. Nghiên cứu này dựa trên các lý thuyết quản trị đầu tư công hiện đại trên thế giới cũng như kinh nghiệm của các nước đang phát triển để tìm ra các bất cập trong cơ chế đầu tư công hiện nay của Việt Nam, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp tổng thể và cụ thể nhằm chấn chỉnh, hoàn thiện và tái cấu trúc lĩnh vực đầu tư công.

Tìm hiểu thực trạng về đầu tư công của Việt Nam xứt yêu cầu chống lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng thành một yêu cầu cấp thiết. Nghiên cứu này dựa trên các lý thuyết quản trị đầu tư công hiện đại trên thế giới cũng như kinh nghiệm của các nước đang phát triển để tìm ra các bất cập trong cơ chế đầu tư công hiện nay của Việt Nam, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp tổng thể và cụ thể nhằm chấn chỉnh, hoàn thiện và tái cấu trúc lĩnh vực đầu tư công.

Nguồn: “Những khuyến nghị về tái cấu trúc lĩnh vực đầu tư công ở Việt Nam”, Tạp chí Tài chính số 1, năm 2012, tr. 58-60.