Tác giả - Tác phẩm

Tự do xã hội

Tự do xã hội

Trong nền kinh tế thị trường, các cá nhân được tự do lựa chọn nghề nghiệp mà mình theo đuổi, lựa chọn hội nhập với xã hội theo cách riêng ...