Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay - Một số vấn đề cấp bách

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay - Một số vấn đề cấp bách

Tài liệu sách: File Audio File PDF

Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), vừa là chủ trương xuyên suốt, vừa là trọng tâm ưu tiên trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ trong hơn 30 năm đổi mới. Bên cạnh những thành tựu, thế chế kinh tế thị trường của Việt Nam cũng bộc lộ nhiều hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện. Bài viết này tập trung làm rõ những thành công, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất một số khuyến nghị tiếp tục hoàn thiện.

Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), vừa là chủ trương xuyên suốt, vừa là trọng tâm ưu tiên trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ trong hơn 30 năm đổi mới. Bên cạnh những thành tựu, thế chế kinh tế thị trường của Việt Nam cũng bộc lộ nhiều hạn chế cần tiếp tục hoàn thiện. Bài viết này tập trung làm rõ những thành công, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất một số khuyến nghị tiếp tục hoàn thiện.